Siyaset Bilimi lisans programı, öğrencilerinin sürekli değişen dünyayı uluslararası bir persektiften siyasal, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, makro düzeydeki iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki mikro yansımalarına kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi, iki yakın disiplin olarak, siyasal ve yönetsel konuların eleştirel analizine odaklanmıştır. Siyaset Bilimi disiplini kaynaklar ve değerlerin siyasal bir sistemde dağıtıldığı ve tartışıldığı süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, sosyal sınıf, ulus gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur.

 • %100 Uzaktan Eğitim
 • İnteraktif içerikler, geniş öğrenme materyalleri
 • Dönemsel planlanmış canlı dersler (Zoom)

Program Hedefleri

Siyaset Bilimi, öğrencilerini profesyonel kariyerlerine daha iyi hazırlamak için uygun profesyonel, teknik ve kişisel yetenekler kazandırmak onları iş hayatında donanım sahibi yapmak adına oldukça önemlidir. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca kazandırmayı amaçladığımız temel yetenekler şunlardır:

 • Siyaset Bilimi alanlarındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek,
 • Siyaset Bilimi alanlarındaki araştırmalardan edinilen verileri toplamak, yorumlamak ve değerlendirmek,
 • Bölgesel ve küresel konu/ sorunları tanımlamak ve kanıt ve araştırmaya dayanarak çözüm geliştirebilmek,
 • Siyaset Bilimi’nden edinilen bilgi ve yetenekleri eleştirel olarak değerlendirebilmek,
 • Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek,
 • Siyaset Bilimine temel oluşturan diğer disiplinlerden (Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Felsefe, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere dair temel bilgi birikimine sahip olabilmek,
 • Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek,
 • Siyaset Bilimi alanlarında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; sorunlara dair görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü bir şekilde iletebilmek.
 • Kolektif karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin siyasal ve toplumsal hayat üzerindeki yansımalarını anlayabilmek ve yorumlayabilmek,
 • En az bir yabancı dil kullanarak alandaki en son entellektüel tartışmalardan haberdar olabilmek ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla irtibat kurabilmek,
 • Yazılı ve sözlü dillerde kendini açık, etkin ve ikna edici bir şekilde ifade edebilmek,
 • Araştırma sonuçlarını toplama, yorumlama ve yayma süreçlerinde etik düşünme ve tavrına alışkanlık kazanabilme,
 • Program süresince edindiği bilgi ve yetenekleri hayat boyu öğrenme düsturuyla geliştirebilmek,
 • Disiplinlerarası takımlar halinde çalışabilmek.

Öğretim Metodu

Üniversitemizde %100 uzaktan ve açıktan eğitim metodu uygulanmaktadır. Tüm ödev, sınav, proje çalışması, seminer çalışması, bitirme tezleri, master ve doktora tezleri uzaktan ve açıktan eğitim sistemimizde online olarak gerçekleştirilmektedir.

KAYIT VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ