Bölüm Tanımı

Öğretimde belli bir disiplin üzerinde uzmanlaşmaya dayalı öğretim ve araştırma sistemi önemini hala korumakla beraber, giderek artan bir oranda yerini disiplinler-arası ve çok-disiplinli öğretim ve araştırmaya bırakmaktadır. Bu değişimin en hızlı ve belirgin olduğunu alanların başında Sağlık Hukuku yer almaktadır.

Tüm dünyada sağlık hizmet sunum alanında yaşanan değişim, tıp alanında giderek artan bir hızda yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler çözüm arayan yeni hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler tıp alanında olduğu kadar, hukukumuza da çok farklı biçimlerde yansımaktadır. Nitekim son yıllarda sağlık hukuku alanında pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış, mevcut düzenlemelerde değişikliklere gidilmiş ve sağlık hukukuna ilişkin konular temel hukuk mevzuatının içinde giderek önemli bir yer edinmiştir. Başta tıp ve sağlık hukuku olmak üzere yeni gelişen ilaç hukuku, tıbbi malzeme hukuku, biyohukuk gibi alanlar hızla hukuk uygulamasına girmiştir.

 Hukukun bugün için her zamankinden daha dinamik yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Bu ortamda olan ve olması gereken hukuk açısından bilimsel çalışmalar yapmak ve güncelliğini her zaman koruyacak olan alanlarda uzmanlaşmak büyük bir değer taşımaktadır. Sağlık hukuku kendine özgü doktrini, terminolojisi ve uygulaması ile uzmanlaşmayı gerektiren bir alan olarak kabul edilmektedir.

Bu programın amacı öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

  • Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
  • Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
  • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  • Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
  • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
  • Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,
  • Hukuk ve mantık kavramlarını çabuk birleştirebilen,
  • Uluslararası hukuk akademik gelişmelerini takip edebilecek kabiliyet ve donanım

KAYIT VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN