Zorunlu mesleki belgelendirme kanunu kapsamında 3308 sayılı Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Kanunu’na uygun eğitim ve belgelendirme yaparak mesleğinize sahip çıkmanıza yardımcı oluyoruz.

İş yeri açmak veya yurt dışında çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz belgeler, İlgili kanun ve mevzuata uygun eğitimlerle desteklenerek, Hem bilgi ve becerilerinizi geliştirmenize, pekiştirmenize ve hatırlamanıza yardımcı olarak, en uygun fiyatlarla hizmet almanızı sağlıyoruz.

MESLEKİ EĞİTİM NEDİR?

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de, yeterli sayıda ve nitelikte mesleki eğitim almış personel temininde yaşanan güçlüklerdir. İşte bu nedenle mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitim almış personel çalıştırılmasına önem verilmeye başlanmıştır.
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılması yasaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekinde (Ek-1)’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
İşy erinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş Ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 17. maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız iş yeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/03/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktif İş gücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c) Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgeleri,

Ek-1 çizelgesinde yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur.

Ek -1 çizelgesi için lütfen TIKLAYINIZ.

  • Yönetmelik kapsamına giren işlerde 01/01/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 01/01/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.
  • Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.
  • İşverenler, bu yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamaları ve istendiğinde yetkili memurlara göstermeleri gerekiyor.
  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 85’inci maddesi kapsamında 31/05/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu yönetmelik kapsamında da geçerli sayılmaktadır..

Onlarca meslek dalında üniversite ve devlet onaylı sertifika hizmetinden en uygun fiyat avantajı ile faydalanmak için, sizde, bu güne kadar,yurt genelinde 32,855 Kişinin eğitimine katkı sağlayarak profesyonel olmalarına destek olduğumuz ve olacağımız kişiler arasında yer alın..

SERTİFİKA VERDİĞİMİZ AYRINTILI LİSTE